KAYNAŞTIRMA VE DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ ANKETİ (K-DEHA)

Sayın Katılımcı,

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 114K236 nolu “Kaynaştırma Sınıflarında Eğitim Alan İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin İncelenmesi, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” adlı proje kapsamında geliştirilen bu anket Türkiye’deki kaynaştırma ve destek eğitim hizmetlerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Anketten elde edilecek bulgular destek eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarının ilk adımı olacaktır. Ankete vereceğiniz yanıtlar yalnızca araştırma kapsamında kullanılacaktır. Araştırma tamamlandığında sonuçlar isteyen katılımcılarla paylaşılacaktır. Herhangi bir soru, yorum veya öneriniz olursa aşağıdaki iletişim yollarını kullanarak araştırma grubu ile iletişime geçebilirsiniz.

Facebook: https://www.facebook.com/kaynastirmaorg

Twitter: https://twitter.com/kaynastirmaorg

Forum: http://kaynastirma.org/forum

e-posta: kaynastirmaorg@gmail.com

Telefon: 02223350580 Dahili: 1611/1612

Ankette çeşitli soru biçimleri vardır: Evet/hayır, çoktan seçmeli, birden çok seçeneğin işaretlenebildiği çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular. 52 sorudan oluşan anketi yanıtlama süresi yaklaşık 20-25 dakikadır. Anket boyunca kullanılan kısaltmalardan;

MEB = Milli Eğitim Bakanlığı,
BEP = Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı anlamındadır.

Anketteki sorularda veya seçeneklerde geçen kaynaştırma uygulamaları ifadesi sadece işitme engelli öğrencilere yönelik kaynaştırmayı kapsamaktadır.

Elektronik Onay

Bu ankete katılarak,

  1. Yukarıdaki açıklamaları okuyup anladığınızı,
  2. Yanıtlarınızın sadece araştırma amaçlı kullanılacağını,
  3. Ankete katılmanın gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve size bir yükümlülük getirmediğini

kabul etmiş oluyorsunuz.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Lütfen anketi doldurduktan sonra Gönder butonuna basınız. Gönder butonuna basılmayan anketler sisteme kayıt edilmemektedir.

Ankete katılmayı

Bu bölümdeki soruları (1-11) kişisel bilgi ve deneyimlerinize göre cevaplayınız.

1. Daha önce işitme engelli öğrencilerde kaynaştırma uygulamaları ile ilgili ders aldınız mı?
[ör. Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları, Bütünleştirme, Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmeti, Kaynaştırmada Olumlu Sınıf Yönetimi vb. dersler]

2. Daha önce işitme engelli öğrencilerde kaynaştırma uygulamaları ile ilgili aldığınız kurslar/seminerler hangileridir?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

3. İşitme engelli öğrenciler için kaynaştırma uygulamalarının gerekli olup olmadığı hakkındaki bakış açınızı aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ifade edersiniz?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

4. İşitme engelli kaynaştırma öğrencisinin akademik gelişimi ne sıklıkla takip edilmelidir?

5. İşitme engelli kaynaştırma öğrencisinin akademik gelişimini takipte hangi ölçme değerlendirme araç ve tekniklerini kullanılmalıdır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

6. Sınıf içerisinde kaynaştırma öğrencisiyle ilgili baş edemediğiniz bir problemle karşılaştığınızda ne yaparsınız?
(ör. akademik başarısızlık, davranış sorunları vb.)

7. BEP hakkındaki görüşünüzü hangisi en iyi ifade eder?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

8. Kaynaştırma uygulamaları hakkındaki yasalarla ilgili bilgi düzeyinizi hangisiyle ifade edersiniz?

9. Okulunuzdaki idarecilerin kaynaştırma ile ilgili bilgi düzeylerini hangisiyle ifade edersiniz?

10. RAM’da hazırlanan eğitim planının işitme engelli öğrencilerin akademik performans düzeylerine ne derece uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

11. RAM’da hazırlanan eğitim planının işitme engelli öğrencilerin sosyal becerilerine ne derece uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

Bu bölümdeki soruları (12-29) çalışmakta olduğunuz okul ve sınıfa göre cevaplayınız.

12. Okulunuzdaki BEP ekibi kimlerden oluşmaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

13. Okulunuzdaki BEP ekibinin amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını hangisiyle ifade edersiniz?

14. Okulunuzda işitme engelli öğrenciler kaynaştırma sınıflarına nasıl yerleştiriliyor?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

15. Okulunuzdaki işitme engelli kaynaştırma öğrencilerinin izleme sürecini nasıl yürütüyorsunuz?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

16. Okulunuzdaki işitme engelli kaynaştırma öğrencilerinin değerlendirme sürecini nasıl yürütüyorsunuz?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

17. İşitme engelli kaynaştırma öğrencisi hangi cihazları kullanıyor?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

18. İşitme engelli kaynaştırma öğrencisinin odyolojik kontrolleri (ör. cihaz ve implant ayarları) nerede yapılıyor?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

19. Günlük cihaz kontrollerini kim yapıyor?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

20. İşitme engelli kaynaştırma öğrencisinin cihaz veya implant ayarları ne sıklıkla yapılıyor?

21. İşitme engelli kaynaştırma öğrencisinin cihazında veya işitmesinde bir problem gözlendiğinde nereye yönlendiriyorsunuz?

22. İşitme engelli kaynaştırma öğrencisinin olduğu sınıfınızda hangi fiziksel düzenlemeler bulunmaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

23. Sınıfınızdaki işitme engelli kaynaştırma öğrencisine bir ders süresinde ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

24. Okulunuzda işitme engelli öğrencinin kaynaştırma uygulamalarında öğretmen-aile iş birliğinin geliştirilmesi için neler yapılıyor?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

25. Okulunuzdaki idareciler işitme engelli öğrencilere kaynaştırma uygulamaları sürecinde sizce nasıl destek sağlamaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

26. Okulunuzdaki işitme engelli öğrencilere kaynaştırma uygulamaları sürecinde rehber öğretmen sizce nasıl destek sağlamaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

27. Okulunuzdaki işitme engelli öğrencilere kaynaştırma uygulamaları sürecinde branş öğretmenleri sizce nasıl destek sağlamaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

28. Sınıfınızdaki işitme engelli kaynaştırma öğrencisine akranlarının bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

29. Sınıfınızdaki işitme engelli kaynaştırma öğrencisine normal işiten çocukların ailelerinin bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu bölümdeki soruları (30-38) okulunuzdaki destek eğitim hizmetlerine göre cevaplayınız.

30. Okulunuzda işitme engelli öğrencilere destek eğitim hizmeti verilmekte midir?

31. Okulunuzda işitme engelli öğrencilere okul içinde ne tür destek eğitim hizmetleri verilmektedir?

32. Okulunuzda destek eğitim hizmetlerine olan ihtiyacı nasıl belirliyorsunuz?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

33. Okulunuzda destek eğitim hizmetlerinin planlamaları her işitme engelli kaynaştırma öğrencisi için nasıl belirlenmektedir?

34. Okulunuzda destek eğitim hizmetleri sunulurken ne tür içerikler ele alınmaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

35. Okulunuzda uygulanan destek eğitim hizmetlerinde hangi materyaller kullanılmaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

36. Okulunuzdaki destek eğitim hizmetlerinden sağlanan kazanımlar nasıl değerlendirilmektedir?

37. Okulunuzda uygulanan destek eğitim hizmetleri sırasında hangi konularda güçlükler yaşanmaktadır?
[Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.]

38. Belirtilen durumlar hakkında eklemek istediklerinizi yazınız.

Kaynaştırma uygulamaları:

Destek eğitim hizmetleri:

BEP:

Odyolojik konular:

Bu bölümdeki soruları kendinizin ve işitme engelli öğrencilerinizin demografik bilgilerine göre cevaplayınız.

39. Öğretmen ile İlgili Bilgiler

Adınız-Soyadınız:

Yaşınız:

Biyolojik cinsiyetiniz

Eğitim durumunuz

Mezun olduğunuz alan

Öğretmenlikte hizmet süreniz:
[Yıl olarak yazınız.]

Kaynaştırma uygulamalarında çalışma süreniz:
[Yıl olarak yazınız.]

Çalışmakta olduğunuz okulun yerleşim birimi:

40. Öğrenci ile İlgili Bilgiler

Sınıfınızda bulunan toplam öğrenci sayısı:

Sınıfınızda bulunan işitme engelli öğrenci sayısı:

Okulunuzdaki işitme engelli öğrencilerin bulunduğu kaynaştırma sınıflarında görev yapmakta olan özel eğitim öğretmeni sayısı:

Okulunuzdaki/sınıfınızdaki işitme engelli öğrencilerin işitme kaybı dereceleri (hafif, orta, ileri, çok ileri)
[Öğrenci sayısı 3’ten fazla ise listeye ekleme yapabilirsiniz.]

1. Öğrenci

Okulunuzdaki/sınıfınızdaki işitme engelli öğrencilerin tanı yaşları
[Öğrenci sayısı 3’ten fazla ise listeye ekleme yapabilirsiniz. -- 1.alana yaş, 2.alana ay giriniz.]

1. Öğrenci

Okulunuzdaki/sınıfınızdaki işitme engelli öğrencilerin cihazlandırılma yaşları
[Öğrenci sayısı 3’ten fazla ise listeye ekleme yapabilirsiniz. -- 1.alana yaş, 2.alana ay giriniz.]

1. Öğrenci

Okulunuzdaki/sınıfınızdaki işitme engelli öğrencilerin koklear implant ameliyatı olma yaşları
[Öğrenci sayısı 3’ten fazla ise listeye ekleme yapabilirsiniz. -- 1.alana yaş, 2.alana ay giriniz.]

1. Öğrenci

Okulunuzdaki/sınıfınızdaki işitme engelli öğrencilerin örgün eğitime başlama yaşları
[Öğrenci sayısı 3’ten fazla ise listeye ekleme yapabilirsiniz. -- 1.alana yaş, 2.alana ay giriniz.]

1. Öğrenci

Okulunuzdaki/sınıfınızdaki işitme engelli öğrenciler aile eğitimi aldılar mı? (evet, hayır)
[Öğrenci sayısı 3’ten fazla ise listeye ekleme yapabilirsiniz.]

1. Öğrenci

Okulunuzdaki/sınıfınızdaki işitme engelli öğrenciler okul öncesi eğitim aldılar mı? (evet, hayır)
[Öğrenci sayısı 3’ten fazla ise listeye ekleme yapabilirsiniz.]

1. Öğrenci